Sikeresen vizsgát az Aranykalászos gazda jelöltek!

Újabb kitartó csapat szerezte meg az Aranykalászos gazda végzettséget intézményünknél.

Gratulálunk!

Várjuk a jelentkezőket a következő csoportokba is!


Sikeres vizsgával zárult a Darukezelő képzés a 4S-2000 Kft.-nél a GINOP_Plusz-3.2.1 pályázat támogatásával. 

Az elnök asszony szavait idézve: "Szeretném megköszönni, hogy szakmai és emberi értékek részese lehettem veletek, nálatok! Köszönöm a precíz előkészítést, a korrekt segítséget." /Zavaczky Antalné /


Intézményünk a partner cégekkel közösen több, mint 14 féle géptípusra tudja biztosítani a felkészítést elméletből és gyakorlatból egyaránt!

Részletek az alábbi linken érhetők el:

Kazánkezelő (max.12t/h)

KÉPZÉSÜNK CÉLJA :

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az iparban a max.12 t/h gőzteljesítményű kazánok, 7200 kW teljesítményt meg nem haladó ipari kazánok és segédberendezéseik kezelése, ellenőrzése, üzemi dokumentációk készítése folyamán előforduló feladatokat megfelelően végezni.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

A tervezett képzési idő: 200 óra

A KAZÁNKEZELŐ (MAX. 12 t/h) ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

• a rábízott kazán berendezést szakszerűen, gazdaságosan és biztonságosan üzemeltetni,

• a rendelkezésére álló tárolókból biztosítani a berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíteni, indítani, folyamatos üzemben tartani és leállítani a berendezést,

• ellenőrizni az üzemi paramétereket, és a jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtani a szükséges beavatkozást,

• az üzemviteli dokumentációkat, üzemi naplót, anyag- és eszközvételezési tömböket és űrlapokat napra készen vezetni,

• folyamatirányított, automata rendszereket működtetni, a digitális üzemeltetési naplózást végrehajtani,

• a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrizni, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerint kezelni.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA:

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a képző intézmény által kijelölt időpontban és helyszínen. Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű. Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére. A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A tanúsítvány kiadásának feltételei:• a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,• a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA:

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet. A képesítő vizsgára való jelentkezésben és a vizsgaközpont kiválasztásban segítünk!


Szeptemberben idult képzéseink!

Munkavédelmi előadó tervezett vizsga november vége
Tűzvédelmi előadó tervezett vizsga december

Aranykalászos gazda, tervezett vizsga 2023.11.25.
Falusi vendéglátó, tervezett indítás október vége

Pálinkakészítő decemberi indítás


További új képzéseink

Munkavédelmi előadó

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Munkavédelmi előadó feladatainak végzéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására.

Képes legyen munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket ellátni. Tudatos szakemberként érvényesíteni a munkavédelmi követelményeket, felismerni a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékelni és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tenni.

Feladat ellátása során tartja szem előtt az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat, munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

A képzés óraszáma: 300 óra

ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

Tűzvédelmi előadó

KÉPZÉSÜNK CÉLJA:

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a tűzvédelmi előadó tevékenység folytatásához szükséges elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni,

 • elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást,
 • intézkedni a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról,
 • tűzvédelmi oktatást és gyakorlatot tartani,
 • előkészíteni a tűzvédelemmel kapcsolatos döntéseket és részt venni azok végrehajtásának ellenőrzésében.

ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő.

Feladatai körében szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében.

A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről.

Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel.

Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el.

Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekében.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági

A tervezett képzési idő: 250 óra


Szaktanfolyami Engedély

Egy féléves előkészítő munka után intézményünk megkapta az engedélyt a Közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógép kezelőinek képesítésére előírt szaktanfolyami engedélyt.
Ezzel az engedéllyel intézményünk saját jogon végezheti a Közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógép kezelőinek képesítését.

Az új engedélyünk birtokában lehetőséget biztosítunk cégeknek és magán személyeknek a gépkezelői képzések megszerzésére. 

 Pálinkakészítő 

Hiánypótló szakképesítés programkövetelménye jelent meg a napokban!

Ez alapján lehet szervezni a Pálinkakészítő képzést 300 órában!

Intézményünk első között vállalja a képzés lebonyolítását akár egyedi gyakorlatihely megoldásával is!

Részletek lentebb olvashatók:

07214018 számú Pálinkakészítő  szakképesítés programkövetelménye (kivonat)

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A pálinkakészítő pálinkafőzéshez, készítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember. 

Elvégzi az cefrekészítést és erjesztést és a kierjedt cefre kezelését, lepárlását, a köztestermék - nyers párlat kezelését, érlelését, az elkészült pálinkát, - gyümölcs- vagy borpárlatot - a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti a pálinkafőzési műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. 

A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. 

Ismeri és alkalmazza a jövedékitermék, adózásra, elszámolására vonatkozó hatályos jogszabályokat, rendelkezéseket. 

 Szakmai alapismeretei alapján pálinkakóstolót, -bemutatót tart. 

Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

A képzés megkezdéséhez szükséges:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

A szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása:

A pálinkakészítő képzés az élelmiszeripar ágazathoz tartozó szakmai képzés, amely tanúsítvány megszerzésével, majd ennek alapján akkreditált vizsgaközpontban megszerzett szakképesítés megszerzésével zárul. 

A pálinkafőzés Magyarországon az egyik legősibb és megbecsült tevékenysége. A pálinkafőző ismeretei kiterjednek az alapanyagismeretre, a gyümölcsök feldolgozására, a cefrekészítés, erjesztés, lepárlás műveleteire a pálinkák, párlatok érlelésére, palackozására és értékesítésére. 

A jó minőségű pálinka előállítása nagyon összetett ismereteket igénylő munka. 

A pálinkafőzők Magyarországon sokszor kisüzemi, családi környezetben működnek, ahol a pálinkafőzés tradíció. 

A jó pálinkafőző szakember tudása a főzőüzemek nagy kincse. 

Érdeklődés esetén keresse telefonon, 

Benyusz Tamás szakmai vezetőt: +36 30 830 6989

vagy írjon üzenetet!


Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése

Cégünk az ABC Oktatási Stúdió Kft.  az új 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet szerinti gépkezelők oktatását végzi a következő gépcsoportokban


 • FÖLDMUNKAGÉP  
 • ALAPOZÁS, KÖZMŰ- ÉS FENNTARTÁSI GÉP
 • TARGONCA ÉS SZÁLLÍTÓGÉP
 •  EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP
 • ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP kezelő

A gépek besorolásának részletes táblázata az alábbi linken érhető el

A gépkezelő képzés célja

A résztvevők olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a Gépkezelői jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal - bármely gazdasági ágazatban - gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.

A gépkezelő képzésben történő részvétel feltétele

 • jelentkezési lap
 • adatkezelési nyilatkozat kitöltése
 • egészségügyi alkalmasság
 • új gépkezelői jogosítvány szerzése esetén:
  • 2 db igazolványkép névvel a hátoldalán
 • már meglévő 2022.02.05. után kiállított gépkezelői jogosítvány esetén:
  • 1 db igazolványkép névvel a hátoldalán
  • gépkezelői jogosítvány személyes adatokat tartalmazó oldaláról másolat
  • gépkezelői jogosítvány ÉRVÉNYES alkalmasságot igazoló oldaláról másolat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • esetlegesen meglévő - a kezelni kívánt gép kezeléséhez előírt - OKJ bizonyítvány

Részletekről érdeklődni: 06/30 830 6989 telefonszámon vagy benyuszt@gmail.com e-mailen!

A képzések indítása folyamatos!

A soron következő képzés 2023. 03.03-án indul! 

Tervezett vizsga időpont: 2023.09. vége

Helyszín: Tiszavasvári


Tervezett szakmai képzéseink!

Hő- és hangszigetelő (részszakma)

550 óra

Biogazdálkodó

- a Gazda vagy Mezőgazdasági technikus szakma ráépülése

320 óra

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (250 óra)

Mezőgazdasági rakodógép-kezelő (150 óra)

Energetika (kazános képzések)

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 

80 óra

Kazánkezelő (max. 12 t/h)           200 óra

Kazángépész (12 t/h felett)          200 óra

Energetika (Hűtéstechnika)

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető     150 óra


Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

400 óra

Vizsgázóink mondták!

Ha te is Aranykalászos gazda szeretnél lenni, akkor itt a helyed az ABC Oktatási Stúdióban. Képzett oktatók segítségével színvonalas oktatásban volt részem. Köszönöm szépen! 

Molnár Ágnes /facebook: 2023.03.18./


Köszönöm szépen az ABC Oktatási Stúdió Kft.-nek, Benyusz Tanár úrnak a szervezést, Juhászné Marikának az elméleti felkészítést, a Pucsok Főzdének a gyakorlati képzést. Hihetetlen élmény volt. 🙏💛🧡❤️Gratulálok Katának és a fiúknak.

Papp Angéla /facebook: 2023.03.05. /


"Köszönjük szépen az oktatást! Nagyon jól felépített és érthető előadások voltak."

Tisztelettel, Molnárné Csorvási Magdolna


Elérhetők a digitális oktatáshoz használt tananyagok!

Jogszabályi változások következtében OKJ-s képzéseket 2021.01.01-től már nem lehet indítani!


65 fő tett sikeres Targonca vezető OKJ-s és hatósági vizsgát vizsgát Tyukodon a Szatmár Konzervgyárban, 2020-ban

Köszönjük a konzervgyár vezetésének a gyakorlati képzéshez nyújtott segítséget! 

A sikeres vizsgát tett dolgozóknak, gratulálunk!

Gépkezelő képzéseink!

Folyamatban van a gépkezelői képzések szaktanfolyami engedélyezése!

ABC Oktatási Stúdió Kft.

Képzéseinkről kérjen részletes tájékoztatót az elérhetőségeinken!

Tanfolyamaink teljes Képzési Programjai ügyfélszolgálatunkon megtekinthetők.

4080 Hajdúnánás, Bajcsy Zsilinszky utca 2/1.


Az ABC Oktatási Stúdió Kft. felnőttképző intézmény bankszámla száma:
K&H Bank 10402070 - 50526584 - 71861002
A közleményben kérjük írja oda a saját és a tanfolyam nevét!

Befejezett képzések minőségi mutatói

Képzési helyszíneink Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú Bihar és Borsod Abaúj Zemplén megyében igény szerint.

Adatkezelési tájékoztató itt tölthető le!

Jelentkezzen képzéseinkre online

Kérjük, adja meg adatait és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.