Sikeresen vizsgát az Aranykalászos gazda jelöltek!

Újabb kitartó csapat szerezte meg az Aranykalászos gazda végzettséget intézményünknél.

Gratulálunk!

Várjuk a jelentkezőket a következő csoportokba is!


Sikeres vizsgával zárult a Darukezelő képzés a 4S-2000 Kft.-nél a GINOP_Plusz-3.2.1 pályázat támogatásával. 

Az elnök asszony szavait idézve: "Szeretném megköszönni, hogy szakmai és emberi értékek részese lehettem veletek, nálatok! Köszönöm a precíz előkészítést, a korrekt segítséget." /Zavaczky Antalné /


Intézményünk a partner cégekkel közösen több, mint 14 féle géptípusra tudja biztosítani a felkészítést elméletből és gyakorlatból egyaránt!

Részletek az alábbi linken érhetők el:

Kazánkezelő (max.12t/h)

KÉPZÉSÜNK CÉLJA :

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az iparban a max.12 t/h gőzteljesítményű kazánok, 7200 kW teljesítményt meg nem haladó ipari kazánok és segédberendezéseik kezelése, ellenőrzése, üzemi dokumentációk készítése folyamán előforduló feladatokat megfelelően végezni.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

A tervezett képzési idő: 200 óra

A KAZÁNKEZELŐ (MAX. 12 t/h) ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

• a rábízott kazán berendezést szakszerűen, gazdaságosan és biztonságosan üzemeltetni,

• a rendelkezésére álló tárolókból biztosítani a berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíteni, indítani, folyamatos üzemben tartani és leállítani a berendezést,

• ellenőrizni az üzemi paramétereket, és a jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtani a szükséges beavatkozást,

• az üzemviteli dokumentációkat, üzemi naplót, anyag- és eszközvételezési tömböket és űrlapokat napra készen vezetni,

• folyamatirányított, automata rendszereket működtetni, a digitális üzemeltetési naplózást végrehajtani,

• a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrizni, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerint kezelni.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA:

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a képző intézmény által kijelölt időpontban és helyszínen. Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű. Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére. A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A tanúsítvány kiadásának feltételei:• a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,• a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA:

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet. A képesítő vizsgára való jelentkezésben és a vizsgaközpont kiválasztásban segítünk!


Folyamatosan induló képzéseink!

Munkavédelmi előadó
Tűzvédelmi előa

Aranykalászos gazda
Falusi vendéglátó

Pálinkakészítő


További új képzéseink

Munkavédelmi előadó

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Munkavédelmi előadó feladatainak végzéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására.

Képes legyen munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket ellátni. Tudatos szakemberként érvényesíteni a munkavédelmi követelményeket, felismerni a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékelni és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tenni.

Feladat ellátása során tartja szem előtt az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat, munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

A képzés óraszáma: 300 óra

ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

Tűzvédelmi előadó

KÉPZÉSÜNK CÉLJA:

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a tűzvédelmi előadó tevékenység folytatásához szükséges elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni,

 • elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást,
 • intézkedni a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról,
 • tűzvédelmi oktatást és gyakorlatot tartani,
 • előkészíteni a tűzvédelemmel kapcsolatos döntéseket és részt venni azok végrehajtásának ellenőrzésében.

ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő.

Feladatai körében szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében.

A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről.

Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel.

Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el.

Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekében.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági

A tervezett képzési idő: 250 óra


Szaktanfolyami Engedély

Egy féléves előkészítő munka után intézményünk megkapta az engedélyt a Közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógép kezelőinek képesítésére előírt szaktanfolyami engedélyt.
Ezzel az engedéllyel intézményünk saját jogon végezheti a Közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógép kezelőinek képesítését.

Az új engedélyünk birtokában lehetőséget biztosítunk cégeknek és magán személyeknek a gépkezelői képzések megszerzésére. 

 Pálinkakészítő 

Hiánypótló szakképesítés programkövetelménye jelent meg a napokban!

Ez alapján lehet szervezni a Pálinkakészítő képzést 300 órában!

Intézményünk első között vállalja a képzés lebonyolítását akár egyedi gyakorlatihely megoldásával is!

Részletek lentebb olvashatók:

07214018 számú Pálinkakészítő  szakképesítés programkövetelménye (kivonat)

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A pálinkakészítő pálinkafőzéshez, készítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember. 

Elvégzi az cefrekészítést és erjesztést és a kierjedt cefre kezelését, lepárlását, a köztestermék - nyers párlat kezelését, érlelését, az elkészült pálinkát, - gyümölcs- vagy borpárlatot - a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti a pálinkafőzési műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. 

A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. 

Ismeri és alkalmazza a jövedékitermék, adózásra, elszámolására vonatkozó hatályos jogszabályokat, rendelkezéseket. 

 Szakmai alapismeretei alapján pálinkakóstolót, -bemutatót tart. 

Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

A képzés megkezdéséhez szükséges:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

A szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása:

A pálinkakészítő képzés az élelmiszeripar ágazathoz tartozó szakmai képzés, amely tanúsítvány megszerzésével, majd ennek alapján akkreditált vizsgaközpontban megszerzett szakképesítés megszerzésével zárul. 

A pálinkafőzés Magyarországon az egyik legősibb és megbecsült tevékenysége. A pálinkafőző ismeretei kiterjednek az alapanyagismeretre, a gyümölcsök feldolgozására, a cefrekészítés, erjesztés, lepárlás műveleteire a pálinkák, párlatok érlelésére, palackozására és értékesítésére. 

A jó minőségű pálinka előállítása nagyon összetett ismereteket igénylő munka. 

A pálinkafőzők Magyarországon sokszor kisüzemi, családi környezetben működnek, ahol a pálinkafőzés tradíció. 

A jó pálinkafőző szakember tudása a főzőüzemek nagy kincse. 

Érdeklődés esetén keresse telefonon, 

Benyusz Tamás szakmai vezetőt: +36 30 830 6989

vagy írjon üzenetet!


Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése

Cégünk az ABC Oktatási Stúdió Kft.  az új 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet szerinti gépkezelők oktatását végzi a következő gépcsoportokban


 • FÖLDMUNKAGÉP  
 • ALAPOZÁS, KÖZMŰ- ÉS FENNTARTÁSI GÉP
 • TARGONCA ÉS SZÁLLÍTÓGÉP
 •  EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP
 • ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP kezelő

A gépek besorolásának részletes táblázata az alábbi linken érhető el

A gépkezelő képzés célja

A résztvevők olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a Gépkezelői jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal - bármely gazdasági ágazatban - gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.

A gépkezelő képzésben történő részvétel feltétele

 • jelentkezési lap
 • adatkezelési nyilatkozat kitöltése
 • egészségügyi alkalmasság
 • új gépkezelői jogosítvány szerzése esetén:
  • 2 db igazolványkép névvel a hátoldalán
 • már meglévő 2022.02.05. után kiállított gépkezelői jogosítvány esetén:
  • 1 db igazolványkép névvel a hátoldalán
  • gépkezelői jogosítvány személyes adatokat tartalmazó oldaláról másolat
  • gépkezelői jogosítvány ÉRVÉNYES alkalmasságot igazoló oldaláról másolat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • esetlegesen meglévő - a kezelni kívánt gép kezeléséhez előírt - OKJ bizonyítvány

Részletekről érdeklődni: 06/30 830 6989 telefonszámon vagy benyuszt@gmail.com e-mailen!

A képzések indítása folyamatos!

A soron következő képzés 2023. 03.03-án indul! 

Tervezett vizsga időpont: 2023.09. vége

Helyszín: Tiszavasvári


Tervezett szakmai képzéseink!

Hő- és hangszigetelő (részszakma)

550 óra

Biogazdálkodó

- a Gazda vagy Mezőgazdasági technikus szakma ráépülése

320 óra

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (250 óra)

Mezőgazdasági rakodógép-kezelő (150 óra)

Energetika (kazános képzések)

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 

80 óra

Kazánkezelő (max. 12 t/h)           200 óra

Kazángépész (12 t/h felett)          200 óra

Energetika (Hűtéstechnika)

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető     150 óra


Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

400 óra

Vizsgázóink mondták!

Ha te is Aranykalászos gazda szeretnél lenni, akkor itt a helyed az ABC Oktatási Stúdióban. Képzett oktatók segítségével színvonalas oktatásban volt részem. Köszönöm szépen! 

Molnár Ágnes /facebook: 2023.03.18./


Köszönöm szépen az ABC Oktatási Stúdió Kft.-nek, Benyusz Tanár úrnak a szervezést, Juhászné Marikának az elméleti felkészítést, a Pucsok Főzdének a gyakorlati képzést. Hihetetlen élmény volt. 🙏💛🧡❤️Gratulálok Katának és a fiúknak.

Papp Angéla /facebook: 2023.03.05. /


"Köszönjük szépen az oktatást! Nagyon jól felépített és érthető előadások voltak."

Tisztelettel, Molnárné Csorvási Magdolna


Elérhetők a digitális oktatáshoz használt tananyagok!

Jogszabályi változások következtében OKJ-s képzéseket 2021.01.01-től már nem lehet indítani!


65 fő tett sikeres Targonca vezető OKJ-s és hatósági vizsgát vizsgát Tyukodon a Szatmár Konzervgyárban, 2020-ban

Köszönjük a konzervgyár vezetésének a gyakorlati képzéshez nyújtott segítséget! 

A sikeres vizsgát tett dolgozóknak, gratulálunk!

Gépkezelő képzéseink!

Folyamatban van a gépkezelői képzések szaktanfolyami engedélyezése!

ABC Oktatási Stúdió Kft.

Képzéseinkről kérjen részletes tájékoztatót az elérhetőségeinken!

Tanfolyamaink teljes Képzési Programjai ügyfélszolgálatunkon megtekinthetők.

4080 Hajdúnánás, Bajcsy Zsilinszky utca 2/1.


Az ABC Oktatási Stúdió Kft. felnőttképző intézmény bankszámla száma:
K&H Bank 10402070 - 50526584 - 71861002
A közleményben kérjük írja oda a saját és a tanfolyam nevét!

Befejezett képzések minőségi mutatói

Képzési helyszíneink Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú Bihar és Borsod Abaúj Zemplén megyében igény szerint.

Adatkezelési tájékoztató itt tölthető le!

Jelentkezzen képzéseinkre online

Kérjük, adja meg adatait és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.